BAŞVURU FORMU

ÇUKUROVA POLİSTREN İMALAT SAN VE TİC LTD ŞTİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

 1. GENEL AÇIKLAMALAR

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“ KVKK”) 11.maddesi kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Çukurova Polistren İmalat San ve Tic Ltd Şti’ne başvuru ile aşağıda yer alan hususlarda talepte bulunma hakkına sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Web sitesi çerezleri gibi otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığı takdirde itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınız takdirde oluşan zararın giderilmesini talep etme.

Başvurularınızı aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru yöntemlerinden herhangi biriyle, başvuru yönteminin yan tarafında belirtilen başvuru adresine, “kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” açıklamasıyla iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13.maddesinin 2.fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte başvurunuz herhangi bir maliyet gerektirdiği takdirde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti ödemeniz gerekebileceğini hatırlatmak isteriz.

Başvurunun Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Elden Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir.) Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Fuzuli Cad. No:4 Yüreğir / Adana Zarfın Üzerine

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Fuzuli Cad. No:4 Yüreğir / Adana Tebligat Zarfına

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinize yönelik başvurularınızı en kısa sürede cevaplandırabilmek, talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gereken araştırmayı yapabilmek ve gerektiğinde başvuru sahibi ile iletişim kurabilmek amacıyla sizlerden bilgi talep etmekteyiz. Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile sizlerden talep ettiğimiz kişisel verileriniz başvuru sürecinin yönetilmesiyle sınırlı ve bağlantılı olarak işlenmektedir.

 

Ad Soyad :  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
Adres:  

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz:

o   Vatandaş

 

o   Çalışan

 

o   Eski Çalışan

 

 

o   Çalışan Adayı

Başvuru Tarihi :

 

o   Diğer : …………………………………

 

 

 1. LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:
 

 

 1. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA NE ŞEKİLDE BİLDİRİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZİ BELİRTİNİZ :

 

 • Adresime Gönderilmesini İstiyorum

 

 • Elden Teslim Almak İstiyorum

 

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca gerçekleştirmiş olduğum başvurunun Çukurova Polistren İmalat San ve Tic Ltd Şti tarafından değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda bulunan kişinin;

Adı, Soyadı     :

İmzası             :

Başvuru Tarihi :

*** Bize iletmiş olduğunuz talebinizde özel nitelikli kişisel verilerinizin(ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, kılık ve kıyafet, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler)yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

WeCreativez WhatsApp Support
Çukuorva Polistren Destek Hattı
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?